Κρατικές εξετάσεις ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας του Κρατικόυ Ισντιτούτου Ρωσικής Γλώσσας Πούσκιν.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2019, στις 10:00 π.μ., το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πραγματοποιήσει κρατικές εξετάσεις στη ρωσική γλώσσα ως ξένη γλώσσα για όλα τα επίπεδα (ТРКИ). Οι εξετάσεις διεξάγονται από το Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας Πούσκιν της Μόσχας.

Compressed file

Οι εξετάσεις ΡΓΞΓ (ТРКИ) – ειναι ένα διεθνές εξεταστικό πρόγραμμα, που στόχο του έχει τον καθορισμό του επιπέδου γνώσης της ρωσικής γλώσσας. Η γενική γνώση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας περιλαμβάνει έξι επίπεδα:

    • Στοιχειώδες επίπεδο

    • Βασικό επίπεδο

    • Επίπεδο πιστοποίησης Ι

    • Επίπεδο πιστοποίησης II

    • Επίπεδο πιστοποίησης III

    • Επίπεδο πιστοποίησης IV

 Εξεταστική διαδικασία.

Η εξέταση για κάθε επίπεδο αποτελείται από πέντε μέρη (υπο- εξετάσεις):

   • Λεξιλόγιο. Γραμματική

   • Ανάγνωση

   • Ακρόαση

   • Γραφή

   • Ομιλία

Την ημέρα της εξέτασης, θα πρέπει να βρίσκεστε στο εξεταστικό κέντρο το αργότερο 10 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Μετά την έναρξη της εξέτασης δεν θα επιτρέπεται είσοδος σε υποψήφιους που έχουν καθυστερήσει. Μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί σας το διαβατήριό σας και το στυλό σας. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας ένα λεξικό. Δεν επιτρέπεται να περάσετε μαζί σας στην αίθουσα της εξέτασης εγχειρίδια στη ρωσική γλώσσα, μαγνητόφωνα, φωτογραφικές μηχανές, σημειωματάρια και χαρτί. Πριν την έναρξη της εξέτασης  ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες του εξεταστή. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται να κάνετε ερωτήσεις. Μετά το χρόνο που δίνεται για την εξέταση, πρέπει να παραδώσετε  την εργασία σας στον εξεαστή.

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

Ολόκληρη η εξέταση εκτιμάται στις 675 μονάδες (100%). Η υπο- εξέταση στη γραμματική και το λεξιλόγιο εκτιμάται στις 165 μονάδες (100%). Η υπο- εξέταση στη ανάγνωση εκτιμάται στις 140 μονάδες (100%). Η υπο- εξέταση στη ακρόαση εκτιμάται στις 120 μονάδες (100%). Η υπο- εξέταση στην ομιλία εκτιμάται στις 170 μονάδες (100%). Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την εργασία σας εντός του καθορισμένου χρόνου. Εάν μια άσκηση δεν ολοκληρωθεί, οι μονάδες αξιολόγησης αυτής της άσκησης δεν απονέμονται. Υπάρχουν 2 επίπεδα αξιολόγησης των αποτλεσμάτων των εξετάσεων: ικανοποιητικό και μη ικανοποιητικό. Για να περάσετε τις εξετάσεις, πρέπει να λάβετε τουλάχιστον 66% των μονάδων τις κάθε υπο- εξέτασης. Ο εξεταζόμενος που θα λάβει λιγότερες μονάδες από το 66% σε μία από τις υπό- εξετάσεις, δικαιούται, με πρόσθετο κόστος (% του κόστους της εξέτασης) να επανεξεταστεί στην υπό- εξέταση στην οποία έχει αποτύχει. Σε αυτή την περίπτωση, εκδίδεται εξεταστικό πιστοποιητικό, στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα όλων των υπό- εξετάσεων. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο χρόνια και μπορεί να παρουσιαστεί για σκοπούς επανάληψης των εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των επιτυχώς περασθέτων υπο- εξετάσεων λαμβάνονται υπόψη κατά την επανάληψη της εξέτασης.

Δείγματα εξεταστικών δοκιμίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κρατικού Ινστιτούτου Ρωσικής Γλώσσας Πόυσκιν ТРКИ:

http://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/ekzameny-v-sisteme-trki.php

Εξετάσεις πιστοποίησης για παιδια:

http://www.pushkin.institute/Certificates/CCT/tests-online.php

 

Κόστος εξέτασεων.

Επίπεδα

Κόστος για
για δοκιμές
ένα άτομο

Κόστος
για επανεξέταση
μιας υπο- εξέτασης

Στοιχειώδες (ТЭУ / A1) 

Ελάχιστο επίπεδο
επικοινωνιακής ικανότητας

120 ευρώ

30 ευρώ

Βασικό (TБУ / A2)

Αρχικό επίπεδο
επικοινωνιακής ικανότητας

120 ευρώ

40 ευρώ

Επίπεδο πιστοποίησης Ι (ТРКИ-I / B1) 

Μεσαίο επίπεδο επικοινωνιακής ικανότητας

Επίπεδο εισδοχής σε πανεπιστήμια

120 ευρώ

50 ευρώ

Επίπεδο πιστοποίησης II  (ТРКИ -II / B2)

Αρκετά υψηλό επίπεδο επικοινωνιακή ικανότητα

120 ευρώ

60 ευρώ

Επίπεδο πιστοποίησης III (ТРКИ -III / C1)

Υψηλό επίπεδο επικοινωνιακής ικανότητας

120 ευρώ

70 ευρώ

Επίπεδο πιστοποίησης IV (ТРКИ -IV / C2)

Ελέυθερη χρήση της ρωσικής γλώσσας

κοντά στο επίπεδο των εγγενών φορέων της γλώσσας

120 ευρώ

80 ευρώ

Το κόστος των εξετάσεων για παιδιά είναι 60 ευρώ για όλα τα επίπεδα.

Σημείωμα προς τους υποψηφίους

  • Την ημέρα της εξέτασης, ο υποψήφιος πρέπει να βρίσκεται στο εξεταστικό κέντρο 15 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης και να παρουσιάσει ένα έγγραφο ταυτότητας. Η παρουσίαση των εγγράφων είναι απαραίτητη για την εξάλειψη τυχόν σφαλμάτων κατά τη σύνταξη του ονόματος και του επωνύμου του υποψηφίου στα ρωσικά και τα αγγλικά.
  • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει να ακούσετε προσεκτικά τις οδηγίες του εξεταστή, καθώς και να διαβάσετε προσεκτικά τις τυπωμένες οδηγίες για κάθε μέρος της εξέτασης.
  • Θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον εξεταστή αν σας έχει δοθεί ένα εξεταστικό δοκίμιο άλλου επιπέδου ή αν το κείμενο είναι ανεπαρκώς τυπωμένο και δεν είναι καθαρά αναγνώσιμο.
  • Εάν δεν καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε, σηκώστε το χέρι σας για να λάβετε την προσοχή του εξεταστή. Ο εξεταστής σίγουρα θα έρθει σε σας.
  • Αν νιώθετε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ενημερώστε αμέσως τον εξεταστή.
  • Η εξέταση θεωρείται επιτυχείς αν ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 65% των μέγιστων μονάδων για κάθε ύπο- εξέταση (ανάγνωση, γραφή, λεξιλόγιο, ακρόαση, ομιλία).
  • Οι υποψήφιοι που δεν λαμβάνουν τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων για να αποκτήσουν πιστοποιητικό, θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχίας με τα αποτελέσματα για κάθε υπο- εξέταση.
  • Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει ολόκληρη την εξέταση ή μία από τις υπο-εξετάσεις του σε περίοδο ενός έτους.
  • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, τα δοκίμια δεν επιστρέφονται, δεν αναλύονται και δεν σχολιάζονται.

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται απευθείας στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο στη Λευκωσία τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να παρουσιάσετε το διαβατήριο σας,  να υποβάλετε ένα αντίγραφο του διαβατηρίου σας, να συμπληρώσετε ένα έντυπο αίτησης και να λάβετε το φύλλο εξεταζόμενου που θα είναι το κύριο έγγραφο σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το κέντρο γλωσσών του εκπαιδευτικού και μεθοδολογικού κέντρου Πιονιέρ της Αντιπροσωπείας της Υπηρεσίας Ροσσοτρούντνιτσεστβο στην Κυπριακή Δημοκρατία οι εξετάσεις διεξάγονται δωρεάν για όλους τους φοιτητές του